Krajina a příroda

Druhová různorodost vázaná na zemědělskou půdu vykazuje v mnoha ukazatelích postupný pokles. Dle aktuálních červených seznamů se nachází 45,5% druhů vyšších rostlin a 26% mechorostů v nějakém stupni ohrožení.

S více než 11% vyhynulých druhů denních motýlů se Česká republika řadí na 4. místo v Evropě v relativním, a dokonce na 1. místo v absolutním počtu ztrát.

Od roku 1982 se snížila početnost ptáků zemědělské krajiny zhruba o třetinu. Současně u nás vymizeli mandelík hajní, ťuhýk rudohlavý, dytík úhorní nebo drop velký.

Krajina a příroda

Modrásek bahenní vyžaduje ke svému životu kombinaci několika předpokladů – přítomnost živné rostliny, kterou je krvavec toten, vybraných druhů mravenců a navíc vhodný průběh seče. I proto patří mezi naše nejvíce ohrožené druhy motýlů. Foto: Jiří Žižka Skřivan polní je sice dosud běžně rozšířeným ptačím druhem, ale v posledních letech se jeho početnost vytrvale snižuje. Foto: Petr Šaj
Rozpad socialistického zemědělství doprovázený nárůstem ploch nechaných ladem sice krátkodobě přispěl k nárůstu početnosti ťuhýka obecného, ale už od druhé poloviny 90. let jeho stavy klesají. Foto: Petr Šaj