Krajina a půda

Vodní a větrnou erozí přicházíme přibližně o 21 mil. tun ornice za rok, což lze vyjádřit jako ztrátu minimálně 4,3 mld. Kč. Erozi způsobuje především nadměrná velikost pozemků s jedním druhem plodiny a chybějící krajinné prvky.

Polovinu rozlohy zemědělských půd ohrožuje utužení, které zvyšuje erozi, zmenšuje retenční schopnost půdy, snižuje nabídku vody, živin i vzduchu pro vzcházení a vývoj rostlin a potlačuje biologickou aktivitu půdy.

Při zástavbě dochází ke zničení všech ekologických a produkčních funkcí půdy. V roce 2007 v České republice ubylo denně cca 15 ha zemědělské půdy, z velké části půdy velmi kvalitní. Za období od roku 1966 do roku 2007 jsme ztratili 235 tis. ha zemědělské půdy.

Krajina a půda

K erozi půdy dochází zejména na rozsáhlých půdních blocích bez přirozených bariér. Ročně tak ztrácíme ornici v hodnotě několika miliard. Foto: Pavel Pokorný Používání velkých zemědělských strojů za nevhodného počasí napomáhá utužování půdy, což snižuje přirozené funkce půdy. Foto: Miroslav Šálek
Výstavba na „zelené louce“ je sice výhodnější pro investory, ale z pohledu společnosti je to ta nejhorší varianta. Foto: Václav Zámečník