„Za obnovu zemědělské krajiny“

Zemědělská krajina je významně poškozena. Přestože do zemědělství proudí nemalé veřejné prostředky, kvalita krajiny se snižuje. Dříve běžné polní rostliny jako chrpa nebo hlaváček letní se dnes objevují vzácně. Ještě horší jsou dopady na živočichy – v ČR vyhynulo nejvíce denních motýlů z celé Evropy. Za posledních 10 let jsme ztratili 20% polního ptactva a početnost zajíců nebo koroptví se pohybuje na pouhých 5–10% předválečné úrovně. Zemědělství neplní ani svoji krajinotvornou roli. Rozsáhlé polní celky s nevhodným hospodařením zvyšují erozi půdy. Každoročně ztrácíme ornou půdu v hodnotě několika miliard korun a obrovské škody vznikají také obcím při odstraňování následků eroze. Špatný vodní režim krajiny vede ke splachům půdy a agrochemikálií, které znehodnocují vodní toky. Zemědělská krajina ztrácí svoji krásu a harmonii, která přispívala ke spokojenému životu obyvatel. Domníváme se, že není dostatečně naplněn článek 7. Ústavy ČR, který říká: „stát dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství.“

Proto žádáme, aby:

  1. Vláda, Parlament ČR a příslušná ministerstva zajistily, aby byly poskytovány pouze dotace fungující na principu „veřejné prostředky za veřejné hodnoty“. Takovou veřejnou hodnotou je zdravá a pestrá zemědělská krajina.
  2. Prostředky z I. pilíře Společné zemědělské politiky EU byly použity k obnovení a údržbě mezí, teras, pramenišť a mokřadů či k jiným opatřením podporujícím ekologickou stabilitu a biodiverzitu, a to alespoň na 10% zemědělské půdy.
  3. Alespoň 50% prostředků z Programu rozvoje venkova bylo vyčleněno na environmentální podporu – přírodě šetrné způsoby hospodaření v zemědělství a lesnictví a naplňování závazků vyplývajících z mezinárodních dohod jako jsou Natura 2000, Směrnice o vodách či Mezinárodní úmluva o biodiverzitě. 

 

29. června 2012

 

Adresováno:
Úřad vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 - Malá Strana, PSČ 118 01
Parlament České republiky – Poslanecká sněmovna, Sněmovní 4, Praha 1, PSČ 118 26
Senát parlamentu České republiky, Valdštejnské náměstí 17/4, Praha 1, PSČ 118 01
Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, PSČ 117 05
Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, Praha 10, PSČ 110 00

Petiční výbor:

Doc. Jakub Hruška, U zeměpisného ústavu 3/506, Praha 6, PSČ 160 00 - předseda

Ing. Václav Zámečník, Družstevní 313, Nechanice, PSČ 503 15 - tajemník

Prof. Bedřich Moldan, Na Kuthence 9, Praha 6, PSČ 160 00

Mgr. Zdeněk Vermouzek, Lerchova 35, Brno, PSČ 602 00

Josef Novák, Funkeho 910, Kolín, PSČ 280 02

Ing. Jaroslav Kostečka, Želeč 117, PSČ 391 74

Ing. Petr Mareš, Červená Voda 310, PSČ 561 61

Ing. Martin Hutař, Květná 251, Staré Město, PSČ 788 32

Ing. Josef Stehlík, Chodouň 12, Zdice, PSČ 267 51

Mgr. Martin Střelec, Českobratrská 89, Český Krumlov, PSČ 381 01

Kateřina Nesrstová, Aksamitova 3, Olomouc, PSČ 779 00

Pavel Křížek, Hrachov 13, Krásná Hora, PSČ 262 56

 

Zástupce petičního výboru pro styk se státními orgány: Doc. Jakub Hruška, U zeměpisného ústavu 3/506, 160 00 Praha 6

STÁHNĚTE!

Podpisový arch je v papírové podobě, jak to vyžaduje petiční zákon. Arch vytiskněte a ...

PODEPIŠTE!

Každý podpis pomůže, aby se společná věc podařila! Oslovte také své blízké, známé, spolupracovníky a nakonec ...

ODEŠLETE!

Váš hlas se počítá pouze v případě, že nám podpisový arch pošlete na kontakt uvedený na této straně!

 

K 1. listopadu už evidujeme 24 900 podpisů. Děkujeme všem, kteří naši aktivitu podpořili se se chystají podpořit! V nejbližších týdnech se bude rozhodovat o konečné podobě zemědělských dotací a díky vašim podpisům máme možnost prosazovat zájmy naší zemědělské krajiny.

Děkujeme také firmám, které nezůstaly lhostejné a finančně podporují informační propagaci petice. Děkujeme: Czech Trading House, OTP Bank, Raifaisenbank, Ruská tabáková továrna, ČEZ, Koh-i-Noor Hardtmuth, Rudolf Kampf, OEZ, MTH Hranice, as, Baťa, ŽĎAS.

Podpisy je stále možné posílat!